ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії сьомого скликання

Малолисовецької сільської ради

від 04.12.2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Малолисовецької сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент Малолисовецької сільської ради( далі - Регламент) визначає порядок організації діяльності сільської ради( далі ради), її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, установлених Конституцією України, Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.

1.2. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою сільського голови, постійних комісій ради, депутатів ради.

1.3. Робота ради ведеться державною мовою.

1.4. Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання ради, її виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими ї гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положенням про постійні комісії сільської ради та Положенням про постійні комісії ради.

1.5. Діяльність ради ґрунтується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

1.6. Гласність роботи ради забезпечується шляхом розміщення рішень на інформаційному стенді та у звітуванні сільського голови у порядку, визначеному законодавством.

1.7. Рада інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції.

2. Організація роботи сільської ради

Постійні комісії ради

2.1. Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2.2.Організаційне, методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий комітет ради та секретар сільської ради.

2.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.

2.5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

2.6.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

2.7. Функції та повноваження постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, затвердженим рішенням сесії сільської ради.

2.8. Перелік постійних комісій:

- комісія мандатна з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства;

- комісія з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціального-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища;

- комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового, торгівельного та соціального захисту населення.

2.9. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

- попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

- вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії ради;

- розробляють проекти рішень ради та готують до них висновки, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

- за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною  ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів , а також з питань, віднесених  до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації виконавчого комітету ради;

- здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Тимчасові контрольні комісії ради

2.10. Тимчасові контрольні комісії ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.11. Тимчасові контрольні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

2.12. Порядок організації роботи тимчасових контрольних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про тимчасові контрольні комісії ради, затвердженим рішенням сільської ради.

2.13. Створення тимчасової контрольної комісії , її назва, завдання та повноваження визначаються рішенням ради.

2.14. Тимчасові контрольні комісії обираються радою на строк , визначений радою, у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються  відповідною комісією.

Виконавчий комітет сільської ради

2.15. Виконавчим органом ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.16. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

2.17. Очолює виконавчий комітет ради сільський голова. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету ради.

2.18. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконкомі на постійній основі,на час засідання виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих та службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

2.19. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря.

2.20. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.21. Організація роботи виконавчого комітету ради, визначається цим Регламентом та Положенням про виконавчий комітет ради, затвердженим рішенням сесії сільської ради.

2.22. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради здійснює виконавчий комітет ради.

Виконавчий комітет:

- здійснює правові та організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи  постійних та інших комісій ради;

- проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії ради;

- організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- відповідає за друкування ( розмноження ) прийнятих рішень ради з примірника, підписаного членами редакційної комісії;

- веде діловодство ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;

- організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- організовує навчання депутатів;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, що здійснюються радою, постійними та іншими комісіями ради;

- вивчає питання, пов’язані з адміністративно-територіальним устроєм населених пунктів для внесення пропозицій раді;

- у межах повноважень згідно з Положенням про виконавчий комітет ради розробляє проекти  рішень ради;

- розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує щодо них відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради у вирішенні цих питань;

- здійснює організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;

- виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради.

Депутати сільської ради

2.23. Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами.

2.24. Депутат має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданнях питань, пропозиції щодо персонального складу утворюваних радою органів, ставити запитання, давати довідки, а також користуватися іншими правами відповідно до Конституції та законів України.

2.26. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради.

2.27. У разі неможливості прибути на сесію сільської ради депутат повідомляє про це секретаря сільської ради.

2.28. Питання про відсутність депутатів без поважних причин або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань регламенту , депутатської діяльності та етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

2.29. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада, за висновком постійної комісії з питань регламенту , депутатської діяльності та етики, може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законодавством порядку.

2.30. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих та зареєстрованих на території села. Запити, як правило, подаються у письмовій формі до секретаря ради на передодні сесії, який їх реєструє.

2.31. Голова ради доводить текст запиту до відома відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

2.32. Орган або його посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну або письмову відповідь на запит на наступній сесії ради і письмово повідомити автора запиту впродовж місяця з дня його внесення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2.33. Пропозиції та зауваження депутатів, висловлені на сесії ради, узагальнюються секретарем ради і за розпорядженням сільського голови надсилаються на виконання відповідним органам і посадовим особам не пізніше як у місячний термін. Інформація про результати розгляду заслуховується радою на наступному пленарному засіданні.

2.34. Депутати ради можуть об’єднуватися в групи за територіальним, партійним чи іншим  принципом, обраним групою. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

2.35. Жодна депутатська група не має права виступати від імені ради або мешканців села.

2.36. Прийом громадян депутат проводить у своєму виборчому окрузі, як правило, в приміщенні ради, а також за місцем роботи та проживання виборців.

2.37. День прийому визначається у зручний для громадян час, не рідше одного разу на місяць.

3. Обрання секретаря сільської ради

1. Секретар сільської ради обирається таємним голосуванням із числа депутатів.

2. Кандидатуру секретаря пропонує  раді сільський голова.

3. Представлена кандидатура обговорюється на засіданні ради.

4. Відкликання секретаря сільської ради

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про припинення повноважень секретаря ради вносяться

- сільським головою;

- не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Проект рішення ради про припинення повноважень секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.

4. Секретар сільської ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його припинення повноважень.

5. Голосування за припинення повноважень секретаря здійснюється таємно.

6. Рішення ради про припинення повноважень секретаря повинно містити відомості про причини припинення повноважень.

7. Якщо рішення про припинення повноважень секретаря ради не прийняте, наступного разу подання про припинення повноважень секретаря може виноситись на голосування не раніше наступної сесії.

 

5. Відкликання голови постійної комісії

1.Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

- сільським головою;

- за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні ( без урахування голосу самого голови комісії);

- не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань , віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийняте рішення відповідно до норм цього Регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

6. Обрання складу виконавчого комітету ради

1. Кандидатури складу виконавчого комітету та керуючого справами виконавчого комітету ради вносить на розгляд ради сільський голова.

2. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається за участі цих кандидатів , яким депутати можуть ставити запитання та отримувати від них необхідні відповіді.

3. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

4. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не підтримана, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

5. Питання про звільнення із обійманих посад керівників, утворених радою органів підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання керівникам указаних органів повинно бути надане слово для виступу.

7. Дострокове припинення повноважень сільського голови

1.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими по праву, у разі:

- його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

- припинення громадянства України;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким , що помер;

- його смерті;

- порушення ним вимого щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю) установлених законом;

2. Повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені у випадках:

- якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян;

- не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

8. Дострокове припинення повноважень (заміщення) депутата ради

1.Дострокове припинення повноважень(заміщення) депутата ради здійснюється по праву без прийняття рішення радою з моменту оголошення на пленарному засіданні ради сільським головою чи особою,яка його в цей час замінює,юридичних актів,що засвідчують підстави,передбачені пп. 1-7 частини 1 статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

2.У випадку наявності підстав,передбачених п. 1-2 частини 2 статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", рішення приймається більшістю депутатів від складу ради за висновком постійної комісії з питань регламенту ради.

3.Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його заміщення відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських голів".

9. Дострокове припинення повноважень ради

1.Повноваження ради можуть бути достроково припинені у випадку:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про проведення цих органів про проведення цих рішень у відповідності із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки,встановлені законодавством України,або рада не вирішує питання,внесенні до її відання.

2.Повноваження ради, за наявності підстав,передбачених законодавством України можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму.

10. Організація кадрової роботи ради

1.Організація кадрової роботи ради здійснюється відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування України","Про службу в органах місцевого самоврядування","Про державну службу" в частині,що не суперечить даному законодавству та іншим нормативно-правовим актам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також Рекомендацій про включення до регламентів роботи органів місцевого самоврядування, затверджених наказом Головдержслужби від 24 грудня 2008 р. № 375. Організацію роботи з кадрами в раді забезпечує секретар виконавчого комітету ради.

2. Кадрова робота в раді спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування органу місцевого самоврядування висококваліфікованими і компетентними кадрами. 

3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

  - на посаду сільського голови шляхом обрання відповідальною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і він здійснює свої повноваження на постійній основі;

  - на посаду секретаря сільської ради шляхом обрання відповідною радою;

  - на посади заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради шляхом затвердження радою;

  - на посади інших посадових осіб місцевого самоврядування ради шляхом призначення сільським головою на конкурсний основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого комітету ради призначаються та звільняються головою відповідної ради.

Повноваження сільського голови ,секретаря ради та секретаря ради та секретаря виконавчого комітету ради визначаються статутом територіальної громади села; посадові обов’язки сільського голови, секретаря ради, секретаря виконавчого комітету ради - у розпорядженні сільського голови про розподіл обов’язків між ними.

Посадові обов’язки інших посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у посадових інструкціях, підписаних секретарем виконавчого комітету ради та затверджених сільським головою.

5.Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

6.На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування(крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором(контрактом). Особи,прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту, не складають Присяги їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.

7.Громадяни України,які вперше приймаються(обираються) на службу в органи місцевого самоврядування,складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

8.Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги,який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

9.Новообрані сільські голови складають Присягу на сесії ради.

10.Ранги сільським головам присвоюються рішенням ради  в межах відповідної категорії посад.

11.Ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорії,присвоюються відповідно сільським головою.

12.Ранги присвоюються відповідно до займаної посади,рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

13.Ранги присвоюються одночасно з обранням на службу в органи місцевого самоврядування або обранням на вищу посаду.

14.Особам які призначені на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення за результатами роботи.

15.Особам які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця,присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

16.Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

17.За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

18.За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

19.Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного рангу лише за вироком суду.

20.Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначене на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування,за нею зберігається присвоєний ранг.

21.Утрудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння чи позбавлення її відповідного рангу.

22.За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі,який затверджується сільським головою.

23.До кадрового резерву зараховуються особи які виявили бажання зайняти посаду в органі місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

24.Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб місцевого самоврядування,які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

- спеціалістів виробничої,соціально-культурної,наукової та інших сфер а також випускників навчальних закладів відповідного профілю.

25.Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається радою.

26.Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.

27.З метою оцінки ділових та професійних якостей,а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

28.Атестації не підлягають сільські голови, секретарі сільських рад, особи які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після  виходу на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

29.Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського голови. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської ради. У сільських радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський голова.

30.Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації,брати участь у засіданні комісії,на якому розглядається питання про її атестування,оскаржувати, у разі незгоди,рішення атестаційної комісії сільському голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

31.За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків:про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти,проходження стажування,набуття відповідних навичок,підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.

32.Результати атестації мають рекомендаційний характер.

33.Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському голові:

- визнати посадову особу атестованою;

- призначити протягом року повторне атестування(за згодою посадової особи);

- зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

- перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її із займаної посади.

34.Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації,вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

35.Після закінчення цього терміну служба в органах місцевого самоврядування припиняється відповідно до пункту 5 статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

36.Крім загальних підстав,передбачених КЗпП України,служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і порядку,визначених законом України,а також у разі:

- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

- виявлення або виникнення обставин,що перешкоджають перебуванню на службі,чи не дотримання вимог, пов’язаних із походженням служби в органах місцевого самоврядування;

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

37.Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

38.Перевибори сільських голів не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад.

39.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

- його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

- припинення його громадянства;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

- визнання його судом не дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

40.Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені,якщо він порушує Конституцію чи Закон України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

41.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови не законними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови, Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною радою України сільською радою.

42.Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

43.Порядок надання відпусток  посадовим особам місцевого самоврядування регламентується законами "Про відпустки" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

44.Відповідно до розпорядження сільського голови або особи, яка виконує його обов’язки, працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається працівнику у будь-який інший час поточного року або приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного розпорядження.

45.Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками здійснює секретар виконавчого комітету ради.

46.Організацію навчання посадових осіб місцевого самоврядування шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації забезпечує секретар виконавчого комітету ради у порядку, визначеному законодавством, та згідно з планом розвитку посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим сільським головою.

47.Оформлення відряджень посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством. Для реєстрації посвідчень про відрядження та обліку працівників, які прибувають та вибувають у відрядження, ведеться журнал. Після повернення з відрядження працівник у триденний термін доповідає про виконання завдань і подає звіт про використання коштів, наданих на відрядження або у під звіт який здається до бухгалтерії.

48.Внутрішній трудовий розпорядок роботи посадових осіб місцевого самоврядування визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку ради, затвердженими рішенням ради. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Режим роботи ради та її виконавчого комітету встановлюється такий:

- початок робочого дня о 9:00;

- закінчення робочого дня о 18:00

- обідня перерва - 1 година (з 13:00 до 14:00).

11. Планування роботи ради

1.Планування роботи ради здійснюється з метою забезпечення організації діяльності роботи ради відповідно до покладених на неї обов’язків і завдань.

2.Плани роботи ради передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України,законів України,актів Президента України, Кабінету міністрів України,інших органів виконавчої влади вищого рівня,доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами,а також делегованих раді повноважень для забезпечення реалізації державної політики.

3.Робота ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються сільським головою.

4.Перспективний план роботи ради розробляється на календарний рік.

5.До плану роботи ради включаються розклад пленарних засідань ради,засідань виконавчого комітету та постійних комісій ради,проведення організаційних заходів, перелік рішень ради,які знаходяться на контролі.

6.Структура плану роботи ради включає перелік питань для розгляду, відповідальних за їх виконання та термін проведення чи заслуховування.

7.Проєкт плану роботи ради розробляє секретар ради за пропозиціями сільського голови,постійних комісій, депутатських груп,депутатів виконавчого комітету.

8.Попередній розгляд проекту плану здійснюється постійними комісіями ради та на засіданні виконкому ради.

9.План роботи ради затверджується радою за пропозицією сільського голови без обговорення більшістю голосів депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

10.Додаткові питання включаються до затвердженого плану роботи ради за рішенням ради.

11.Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи ради.

12.Голови постійних комісій розробляють перспективні плани роботи постійних комісій,які погоджуються сільським головою.

13.Секретар виконавчого комітету ради забезпечує розробку річного плану роботи з кадрами який затверджується сільським головою.

12. Формування програм соціально-економічного розвитку територіальної громади села.

1.Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади села на відповідний рік розробляється після заслуховування звітів про її виконання та сільського бюджету за попередній рік.

2.Розробка програми соціально-економічного розвитку територіальної громади села на відповідний рік здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 р. №1602, постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.№621 " Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 31 січня 2007 р.№106 "Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм".

3.Проект Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади села на відповідний рік та сільський бюджет на поточний рік разом з відповідними звітами за попередній рік сільський голова направляє для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям ради.

4.Звіти та проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників виконавчого комітету ради.

5.Постійні комісії не пізніш як за тиждень до розгляду питання на пленарному засіданні ради подають свої висновки щодо цих проектів постійній комісії,до повноважень якої належить узагальнення пропозицій та зауважень до звітів і проектів для підготовки висновку.

6.Проекти Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади села та сільського бюджету на поточний рік і звіти про їх виконання вносяться до ради сільським головою не пізніше як за два тижні до їх розгляду на пленарному засіданні ради.

7.На пленарному засіданні  рада заслуховує звіти посадових осіб місцевого самоврядування з питань виконання програми економічного і соціального розвитку територіальної громади і сільського бюджету та розглядає внесені проекти програми та бюджету.

8.Висновок постійної комісії доповідається головою відповідної постійної комісії у вигляді співдоповіді на пленарному засіданні ради з цих питань.

9.Під час обговорення питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також усім бажаючим депутатам якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

10.Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

11.За результатами розгляду та обговорення рада приймає відповідні рішення.

12.Унесення змін та доповнень до проекту Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади села та сільського бюджету на поточний рік здійснюється в порядку,встановленому для їх затвердження.

13. Організація діловодства ради.

1.Організація роботи з документами в раді та її виконавчому комітеті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства сільської ради,затвердженої рішенням сесії ради та розробленої відповідно до Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. №1153 "Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах і інших органах виконавчої влади,Раді міністрів Автономної республіки Крим,місцевих органах виконавчої влади".

2.Організація діловодства за зверненнями громадян здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у сільській раді,розробленій відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,об"єднаннях громадян,на підприємствах,установах,організаціях не залежно від форм власності,в засобах масової інформації,затвердженої постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348,на виконання Закону України "Про звернення громадян".

3.Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян у сільській раді ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціаліста виконавчого комітету  сільської ради.

4.Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять відомості,що становлять державну або іншу таємницю,яка охороняється законом, визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

5.Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несе сільський голова або за його розпорядженням секретар виконкому сільської ради.

6.Особистий прийом громадян проводить сільський голова,секретар виконкому ради згідно з графіком,який затверджується сільським головою та оприлюднюється на інформаційному стенді сільської ради.

7.Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

8.Виїздні прийоми громадян посадовими особами ради проводяться відповідно до графіка, затвердженого сільським головою.

9.Організація діловодства постійних комісій ради та тимчасових контрольних комісій визначається їх положенням.

14. Організація контролю

Організація контролю в раді та її виконавчому комітеті передбачає контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України; постанов Верховної  Ради України запитів та звернень народних депутатів України; постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України;звернень громадян; рішень ради, постійних та тимчасових комісій ради; заходів річних та окремих планів роботи ради та її комісій; розпоряджень сільського голови,виконанням програми соціально-економічного розвитку територіальної громади та місцевого бюджету тощо.

15. Сесії ради

1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради,а також засідань постійних комісій ради.

2.Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3.Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,який інформує раду про підсумки виборів відповідно сільського голови.

4.З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

5.Уразі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний,про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії,рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб.

6.Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

7.Наступні сесії ради скликаються сільським головою.

8.Сесія ради скликається в міру необхідності,але не менш одного разу на квартал,а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

9.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем ради:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки,передбачені цим Регламентом;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов передбачених цим Регламентом.

10.Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

11.У разі якщо зазначені посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу вказаних  суб’єктів або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами ради,які становлять не менш як одну третину складу ради,або постійною комісією ради.

12.Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії,а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання,місця проведення та питань,які передбачається внести на розгляд ради.

13.Сесію ради відкриває і веде сільський голова,а в інших випадках - секретар ради за дорученням групи депутатів,з ініціативи якої скликана сесія,один з депутатів,що входить до її складу,а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

14.Сесія ради є повноважною ,якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

15.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями,депутатами,виконавчим комітетом ради,загальними зборами громадян.

16.Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами,вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

17.Не пізніш як на другій сесії ради затверджується Регламент роботи ради,а також Положення про постійні комісії ради.

18.Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради,скликання чергової та позачергової сесії ради,призначення пленарних засідань ради,підготовки і розгляду питання на пленарних засіданнях,прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань,а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

19.До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради,що діяв у попередньому скликанні.

20.Протоколи сесій ради прийняті нею рішення підписуються сільським головою,у разі його відсутності - секретарем ради або депутатом ради,який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

21.Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли є доручення ради невідкладно підготувати проект рішення,якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень,проведенням виборів,призначенням або затвердженням посадових осіб.

22.Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією,і веде її голова територіальної виборчої комісії до ознайомлення депутатів з доповіддю територіальної виборчої комісії про обрання сільського голови та депутатів ради. Для підготовки питань на розгляд першої сесії створюється робоча група із складу новообраних депутатів.

23.Позачергові сесії ради скликаються також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради,підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів,розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано. У цьому випадку сільський голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії.

24.Якщо у сільського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в триденний термін доводяться до відома ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками сільського голови,ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

25.Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань,які передбачається внести на розгляд ради. Окрім цього, депутатам ради, як правило, надсилаються письмові повідомлення.

26.Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради та питань,які передбачається внести на її розгляд, формування органів ради територіальною виборчою комісією створюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

27.Пропозиції щодо питань на розгляд наступних сесій ради вносяться сільським головою, постійними комісіями ради,депутатами, виконавчим комітетом ради не пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії.

28.Узагальнені пропозиції секретар ради подає сільському голові у визначений цим Регламентом строк. Пропозиції, внесені пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії або під час чергової сесії,вносяться на її розгляд після їх попереднього розгляду відповідною постійною комісією. Пропозиція щодо кожного питання,яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути вкладена у формі проекту рішення чи іншого документа.

29.Проект порядку денного готується секретарем ради на основі проектів рішень та інших документів,поданих сільським головою, постійними комісіями, депутатами, керівниками зацікавлених організацій і установ.

30.До проекту денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів,посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, сільського голови, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення виконкомом ради делегованих державою повноважень.

31.Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

32.Рішення про включення питання до ще не затвердженого порядку денного сесії приймається,якщо за нього проголосувало не менш однієї третини депутатів від їх загальної кількості. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено,то воно вважається відхиленим. Рішення про включення питання з уже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

33.Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

16. Формування проекту порядку денного сесій ради

1.Проект порядку денного сесій ради не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради формує сільський голова на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозиції секретаря ради;

3) пропозиції депутатів ради, депутатських груп;

4) пропозицій постійних комісій  ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету.

2.Не рідше одного разу на квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

а) про роботу виконавчого комітету;

б) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

в) про роботу постійних комісій, про виконання рішень ради, депутатських звернень та запитів;

г) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню.

3.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

17. Затвердження порядку денного

1.Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради,для чого головуючий оголошує розгляд питання "Про порядок денний сесії ради" у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з проекту порядку денного;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань,якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;

в) голосування проекту порядку денного за основу - більшістю голосів від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду - більшістю голосів від загального складу ради;

е) затвердження порядку денного в цілому - більшістю голосів від загального складу ради.

2.Щодо пропозицій порядку денного,що були подані в порядку місцевої ініціативи,то вони вважаються включеними до порядку денного без голосування.

18. Розгляд питань порядку денного.

1.Питання затвердженого порядку денного сесії ради,як правило,розглядаються у тій черговості,у якій вони були затверджені.

2.В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради,прийнятим процедурним рішенням ради після обговорення за скороченою процедурою,

3.При цьому заслуховується  виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції,а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

4.Виклюбчення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

5.Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1) сільським головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) за поданням депутатів.

6.Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії,внесення доповнень та поправок до нього,а також до Регламенту необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

19. Порядок роботи сесії.

1.Сесія ради проводиться в сесійній залі ради. Під час проведення сесій ради її депутати розміщуються в залі засідань на своїх місцях,позначених табличками. За необхідності сесія може проводитися в іншому приміщенні.

2.До президії сесії входять сільський голова та секретар ради.

  До президії першої сесії до обрання голови ради входять голова територіальної комісії та найстарший за віком депутат. 

3.Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії ради секретарем ради.

4.Пленарні засідання сесії, як правило розпочинаються о 13.00 і закінчуються не пізніше як о 17.00, з перервою на 15 хв. через півтори години роботи. Рада може встановити і інший час та тривалість засідань і перерв.

5.Уразі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів,а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів,проведення засідань комісій,депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

6. Тривалість часу для доповідей, як правило становить до 40 хв. для співдоповідей - до 15 хв. Для виступу в обговоренні надається до 5 хв. для реплік, у тому числі з мотивів голосування, до - 2 хвилин. За рішенням ради часовий регламент може бути змінений. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз. Виступи здійснюються з робочого місця депутата або за його бажанням з трибуни.

7.Для ведення протоколу сесії в разі відсутності секретаря ради обирається секретар сесії.

8.Секретар реєструє депутатські запити,запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які поступили від депутатів та запрошених на засідання ради, організовує запис бажаючих виступити.

9.Головуючий на засіданні ради:

- відкриває і закриває засідання ради;

- оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

- керує засіданнями ради,стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

- повідомляє осіб, які записались на виступ про черговість їх виступів;

- надає слово для доповідей,співдоповідей і виступів;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування з питань,що потребують прийняття рішень сесією,ставить на голосування проекти рішень сесії;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів,заяв та довідок,а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10.Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції,його пропозиції ставляться на голосування першими;

- з власної ініціативи ставити запитання, що обговорюються на додаткове голосування;

- зробити виступаючому попередження у випадках,коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики,та позбавляти слова,якщо виступаючий не реагує на попередження;

- давати стислі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляти фактичні помилки, допущені у виступах.

11.Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого секретарю ради або секретарю сесії.

12.Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступ або надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошення мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу, голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені, що засвідчується документально.

13.Сільський голова, секретар ради мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засідання. Продовження доповідей, виступів понад установлений Регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

14.Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців,та їх виступів  за винятком указаних в цьому Регламенті випадків.

15.Запис для виступу здійснює секретар ради. Слово для виступу надає головуючий у порядку запису.

16.Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого запису та виступу або передати слово іншому депутату.

17.Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

18.На засіданнях ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

19.Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ. В іншому разі головуючий може припинити його виступ.

20.Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

21.Під час засідання ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають  викладенню або сприйманню виступу.

22.Головуючий продовжує час виступу оратора на час, на який виступ оратора переривається, якщо це не пов’язано із застосуванням до нього заходів впливу,передбачених цим Регламентом.

23.Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

24.Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватись порядку. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії позбавлені права брати участь у її роботі.

25.З процедурних питань,тобто з питань,які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення,головуючий надає слово поза чергою.

Такими питаннями можуть бути:

1) включення питань до порядку денного сесії;

2) зміни до порядку денного;

3) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

4) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

5) встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості)

6) надання згоди на присутність представників відповідних органів чи організацій на засіданні сесії;

7) визначення порядку висвітлення роботи ради;

8) позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених права брати участь у роботі сесії тощо.

26.Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються протокольно.

27.Припинення дебатів проводиться за рішенням ради,яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів радою. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

28.До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів,які не змогли виступити,у зв’язку з припиненням дебатів,тексти переданих ними в день сесії виступів.

29.Протокол сесії ради складається секретарем ради у 10-ти денний термін після її закінчення, підписується головою ради (або секретарем ради),у зазначених Регламентом випадках - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

30.У протоколі сесії зазначається:

- дата, час і місце проведення засідання;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, внесені на розгляд;

- прізвище головуючого на засіданні і виступаючих;

- всі внесені на голосування питання і пропозиції,спосіб їх вирішення;

- результати голосування і прийняті рішення.

31.Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення  і прийняття рішень радою.

32.Звіт про роботу сесії оприлюднюється на інформаційному стенді сільської ради.

20. Підготовка рішень ради.

1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України,чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

2.Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради,крім випадків,передбачених законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3.У випадку доручення радою посадовим особам ради ,постійним комісіям, депутатам, виконавчому комітету ради, у межах делегованих повноважень, підготовки інформації, проект рішення,проведення перевірки тощо, для подальшого розгляду радою, рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради та оформляються протокольно.

4.Рішення ради підписуються сільським головою (або у разі відсутності голови секретарем ради) або депутатом ради,який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

5.Додатки до рішень підписуються секретарем ради.

6.Рішення ради приймається відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

- обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

- прийняття рішення про недовіру сільському голові.

7.Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не менш як третини депутатів.

Якщо внесений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів,то це питання за рішення ради знімається з порядку денного взагалі або ж передається на доопрацювання із зазначенням термінів для цього. Рада може доручити постійній профільній комісії доопрацювати проект рішення або створити для цього тимчасову депутатську комісію.

8.Рішення ради набирають чинності з дня їх прийняття,якщо не встановлено іншого строку  введення цих рішень в дію.

9.Рішення нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на інформаційному стенді ради,якщо радою не встановлено більш пізній строк уведення цих рішень у дію.

10.Кожному рішенню ради в межах календарного року присвоюється номер, який складається  із порядкового номера, номера пленарного засідання сесії та календарного року (наприклад,1-1/11).

11.Підписані рішення ради тиражуються секретарем ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам,підприємствам,установам і організаціям,яких вони стосуються, не пізніше як у п’ятиденний строк після їх підписання.

12.Рішення ради, які стосуються права та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

13.Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів із протоколу сесії ради, підписаних секретарем ради.

14.Рада має право провести обговорення і голосування як у цілому за рішенням,так і за окремими його частинами.

15.Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів,присутніх на засіданні.

16.Внесені на сесії ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаря сесії для долучення до інших документів сесії ради.

17.При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради,за її рішенням,доручається секретарю сесії, а при таємному голосуванні - лічильній комісії з трьох депутатів ради, персональний склад якої визначається сесією. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії. Кількість членів лічильної комісії за рішенням ради може бути збільшено.

18.Перед початком голосування головуючий уточнює  формулювання пропозиції, доповнення, уточнення. Голосування може бути проведене без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо ні один депутат ради не зажадає іншого, або з підрахунком голосів.

19.При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується від голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування:прийнято пропозицію чи відхилено.

20.Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у визначеній кількості та встановленою радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для таємного голосування щодо проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні бути видрукувані слова "за" і "проти".

21.Час і місце таємного голосування визначається сесією, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.

22.Лічильна комісія перед початком першого голосування:

- одержує від секретаря ради список депутатів ради;

- організовує виготовлення бюлетнів та забезпечує їх захист шляхом поставлення підписів всіх членів комісії та відтиску печатки ради;

- перевіряє наявність кабін для голосування;

- запечатує скриньки та забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

23.Кожному депутатові ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи,які обираються,або для вирішення питання,яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії відповідно до списку депутатів після пред’явлення ними депутатського посвідчення. Кожний депутат ставить свій підпис у списку про видачу бюлетенів для таємного голосування.

24.Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення позначки плюс (+) або іншої у квадраті проти прізвища кандидата,за якого він голосує, а в бюлетні щодо проекту рішення (варіанта рішення) або щодо єдиної кандидатури - слів "за" або "проти" біля варіантів пропонованих рішень (кандидатури).

25.Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми,без підписів членів лічильної комісії та відтиску печатки,а при обранні посадових осіб - бюлетені,в яких залишено дві і більше кандидатури на одну посаду. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

26.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

27.Відкрите голосування проводиться підніманням руки. Секретар сесії або лічильна комісія ведуть підрахунок голосів: скільки голосів подано "за", скільки "проти", скільки депутатів утрималось при голосуванні.

28.Результати відкритого голосування оголошуються головуючим на сесії та заносяться до стенограми сесії.

29.На вимогу депутата, яка підтримана однією третиною депутатів від загального складу ради, може проводитись повторне голосування.

30.Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім під час голосування не має права подати свій голос пізніше.

31.На вимогу не менш як однієї третини депутатів ради може проводитись поіменне голосування. При проведенні поіменного голосування результати оголошуються головуючим  на засіданні ради - прийнято рішення чи відхилено.

32.Поіменне голосування організовує секретар сесії або лічильна комісія. При поіменному голосуванні  кожен депутат, за поданням секретаря сесії або лічильній комісії свого посвідчення робить особисту у списку депутатів проти свого прізвища запис "за","проти" або "утримався" та ставить власноручний підпис. Секретар сесії або лічильна комісія підраховує голоси,складає протокол і передає його та списки голосування головуючому на засіданні. На підставі протоколу головуючий на засіданні ради оголошує результати поіменного голосування в цілому - прийнято рішення чи відхилено.

33.Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу депутатів.

34.При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

35.Прийняті та зареєстровані рішення ради зберігаються у секретаря ради.

21. Вимога до проекту рішення ради

1.Проект рішення,що планується винести на розгляд ради,подається секретарю ради у друкованій та електронній формах (на дискеті у текстовому форматі).

2.До проекту рішення додається пояснювальна записка,в якій указується:

1) характеристика стану речей у ділянці,яку унормовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні,економічні,фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходження або збільшення видатків місцевого бюджету.

3.Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради - помітка "Проект" і прізвища авторів,нижче ліворуч - назва рішення; ще нижче - текст проекту рішення.

4.Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої,в якій містяться посилання на закон інший акт або документ, обставини,якими викликана необхідність прийняття даного рішення.

2) вирішальної в якій конкретно і чітко формулюються рішення,виконавці поставленого завдання;

3) заключної,в якій указані посадова особа або постійна комісія,на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

22. Узгодження проекту рішення.

1. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень не пізніше, як за тиждень до відповідального пленарного засідання.

2. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

3. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

 

Сільський голова                                                                                                 Б.В.Свінцицький