Положення про узгоджувальну комісію Малолисовецької сільської ради

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням IV сесії VII скликання
Малолисовецької сільської ради
від 16.02.2016 року
Положення про узгоджувальну комісію Малолисовецької сільської ради
по врегулюванню земельних відносин
1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Положення “Про узгоджувальну комісію Малолисовецької сільської ради по врегулюванню земельних відносин” (надалі “Положення”), визначає правові, організаційні засади діяльності (функціонування) узгоджувальної комісії Малолисовецької сільської ради по розгляду спорів з приводу суміжного землекористування (надалі “узгоджувальна комісія”), її функції і завдання в галузі регулювання земельних відносин.
1.2. Положення розроблене на підставі:
- Земельного кодексу України ст.12, 158,159,160,161, гл.17;
- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закону України “Про основи містобудування”;
- Закону України “Про землеустрій”;
- Інших чинних нормативно-правових документів.
1.3. Узгоджувальна комісія Малолисовецької сільської ради – колегіальний орган, утворений Малолисовецькою сільською радою відповідно до її повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин.
Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради та складається з осіб комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціального-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.
1.4. Узгоджувальна комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним Кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинними рішеннями сільської ради, іншими нормативно-правовими актами, та даним Положенням.
2. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ.
2.1. Узгоджувальна комісія Малолисовецької сільської ради відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає земельні спори на території Малолисовецької сільської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, та додержання правил добросусідства.
2.2. Основним завданням узгоджувальної комісії Малолисовецької сільської ради є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами.
З цією метою комісія вправі:
- робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;
- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їхнім керівництвом;
- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідного радою рішення із зазначеного питання в установленому порядку.
2.4. Узгоджувальною комісією не розглядаються земельні спори між співвласниками будинку.
3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ, РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УЗГОДЖУВАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ.
3.1.Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд узгоджувальною комісією земельного спору здійснюється секретарем узгоджувальної комісії.
3.2.Засідання узгоджувальної комісії проводиться в другий та четвертий четвер кожного місяця. Попереднє ознайомлення та вивчення матеріалів членами комісії проводиться в попередній понеділок. Документація зберігається у секретаря комісії.
3.3.Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви. Заява подається спеціалісту з питань регулювання земельних відносин для перевірки, надалі передається для реєстрації спеціалісту з питань місцевого самоврядування та контролю за зверненнями громадян апарату міськвиконкому в письмовій формі і повинна містити :
- найменування органу, до якого вона подається; найменування сторони та адреси із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, номера телефону другої сторони спору;
- виклад обставин виникнення спору; зазначення доказів; підпис заявника та дату заповнення.
До заяви подаються наступні документи:
- документ, який засвідчує право власності на житло;
- документ, який засвідчує право власності на землекористування – документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;
- матеріали КПТІ;
- план спірної ділянки по фактичному землекористуванню;
- акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце. Комісія може вимагати представлення інших додаткових документів в залежності від конкретної справи.
3.4.Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які не пізніше як за 5 днів до дня засідання узгоджувальної комісії повідомляються усно чи письмово секретарем про час і місце розгляду спору чи виїзду комісії на місце. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів на розгляд узгоджувальної комісії буде з’ясовано, що до заяви не додано усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно представити.
3.5.Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.
3.6.Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.
3.7.У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд, питання розгляду переноситься. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого, і може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.
3.8.Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.
3.9.Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як  сторонами, так і комісією.
3.10.Експертами можуть виступати фізичні і юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.
3.11.Права, обов’язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.
3.12.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає :
геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місцевості; відновлення меж земельної ділянки на місцевості; інші дії.
3.13.Витрати, пов’язані із залученням експертів, фахівців, а також їх діяльністю покладаються на заявника.
3.14.Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:
дата засідання; найменування та склад органу  що розглядає спір; номер справи і найменування сторін; відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;
усні заяви і клопотання сторін; відомості про роз’яснення сторонам  їх прав і обов’язків.
3.15.Засідання узгоджувальної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини складу. Розгляд спору з приводу суміжного землекористування здійснюється узгоджувальною комісією в межах своєї компетенції при умові дотримання вимог, вказаних у цьому Положенні, щодо оформлення в повному обсязі необхідних документів.
3.16. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.
 3.17. Висновок узгоджувальною комісією приймається за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від складу комісії і заноситься до протоколу засідання. Висновок узгоджувальної комісії дійсний 1 рік протягом якого на підставі висновку може бути прийняте відповідне рішення сільською радою. В іншому випадку дане питання підлягає повторному розгляду узгоджувальною комісією.
3.18. Протокол засідання узгоджувальної комісії оформляється секретарем комісії і підписується головою комісії  та секретарем. Протокол засідання комісії зберігається у секретаря комісії.
3.19. Протоколи ведуться згідно діючих інструкцій по веденню діловодства, зберігаються з усіма первинними документами 5 років, після чого підлягають зберіганню в установі.
3.20. За результатами розгляду земельного спору на підставі протоколу засідання узгоджувальної комісії складається проект рішення сільської ради чи акт комісії про вирішення земельного спору, в якому викладені умови обстеження, пропозиції та висновки комісії;
3.21. Рішення сільської ради чи акт комісії про вирішення земельного спору з відповідним обґрунтуванням надається сторонам у 5-денний термін з часу їх прийняття
3.22. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір по якому є висновок узгоджувальної комісії та прийнято рішення сільської ради. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням сільської ради чи висновком комісії щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.
4. ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН,  ЯКІ  БЕРУТЬ  УЧАСТЬ  В ЗЕМЕЛЬНОМУ  СПОРІ.
4.1.Сторони, які беруть участь в земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами, щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань і доказів іншої сторони, одержувати копію рішення (витяг з протоколу засідання) узгоджувальної комісії, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його, а також мають інші права, які передбачені чинним законодавством.
5. КЕРІВНИЦТВО  УЗГОДЖУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ.
5.1. Керівництво діяльністю узгоджувальної комісії здійснює голова комісії, а в разі відсутності – його заступник.
5.2. Голова узгоджувальної комісії вирішує наступні питання:
- проводить прийом громадян і надає консультації з питань межових спорів;
- чи належить до компетенції узгоджувальної комісії розгляд питання, вказаного в заяві;
- чи в повному обсязі подано документи;
- доцільність пред’явлення додаткових документів в залежності від конкретної справи.
- організовує роботу комісії;
- скликає і веде засідання комісії, надає доручення членам комісії;
- підписує   протоколи засідання комісії.
5.3. Голова комісії обирається на сесії  Малолисовецької сільської ради з числа депутатів сільської ради за пропозицією сільського голови  або депутатів  Малолисовецької сільської ради.
Заступник голови комісії і секретар комісії 
5.4. Заступник голови комісії обирається на пленарному засіданні сесії сільської ради за пропозицією сільського голови  або депутатів. Виконує функції та обов’язки  голови комісії у разі його відсутності.
5.5 Секретар комісії обирається на пленарному засіданні сесії сільської ради за пропозицією сільського голови або депутатів Малолисовецької сільської ради. Веде та підписує  протоколи засідання комісії, веде документообіг роботи комісії виконує доручення голови комісії щодо організації роботи.
5.6 Функції секретаря комісії, у випадку його відсутності, покладаються на одного із членів комісії.
Члени комісії 
5.7.Членами комісії є депутати сільської ради та спеціалісти за фахом, які обираються  на пленарному засіданні сесії сільської ради.
5.8. Члени комісії мають право:
- приймати участь у роботі комісії та прийнятті рішень;
-  вносити пропозиції на розгляд комісії 
- викладати письмово свою думку з питань, які розглядає комісія.
Члени комісії зобов’язані:
- відвідувати засідання комісії та приймати участь у роботі комісії;
- виконувати доручення комісії та його голови,
- дотримуватись етичних норм поведінки на засіданнях комісії, при спілкуванні з депутатами, запрошеними особами, працівниками органів сільської ради.
6. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Дане Положення може бути змінене та доповнене на підставі рішення сесії сільської ради.
6.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Малолисовецькою сільською радою.
 
Голова сільської ради                                                                       Б.В. Свінцицький
 
Виконавець:
Землевпорядник
сільської ради                                                                                       О.В.Мазур
 
Погоджено:
комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів,
соціального-економічного та культурного розвитку села,
земельної реформи та
охорони навколишнього середовища                                                Г.А.Сікорська