ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії сьомого скликання

Малолисовецької сільської ради

від 04.12.2015 року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Малолисовецької сільської ради

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Постійні комісії сільської ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради.

 

1.2. Перелік постійних комісій визначається рішенням сільської ради про утворення цих комісій.

 

1.3. Створення, реорганізація або ліквідація постійних комісій, обрання та переобрання голів цих комісій здійснюється виключно на сесії сільської ради у порядку, визначеному регламентом сільської ради. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідними комісіями у порядку, визначеному цим Положенням. До складу постійних комісій не можуть бути обраними обрані сільський голова та секретар сільської ради.

 

Депутати сільської ради працюють у постійних комісіях на громадських   засадах.

 

1.4. Повноваження постійних комісій сільської ради визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Положенням.

 

1.5. Організація роботи постійних комісій визначається цим Положенням.

 

1.6. Постійні комісії є відповідальними перед сільською радою і їх підзвітними. Діяльність постійних комісій координує за дорученням сільського голови секретар сільської ради.

 

1.7. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

Постійні комісії:

2.1. За дорученням сільської ради або за власною ініціативою:

 

2.1.1. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради погоджують їх з спеціаластом-юристом сільської ради, готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з цих питань, виступають на сесіях з доповідями.

 

2.1.2. Доопрацьовують та редагують окремі проекти рішень за наслідками їх розгляду на сесіях ради, узагальнюють зауваження і пропозиції, що надійшли внаслідок обговорення проектів рішень ради виборцями.

 

2.1.3. За дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря  ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності  та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

 

2.2. У питаннях, які належать до їх відання, в порядку визначеному законом, мають право:

 

2.2.1. Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

 

2.2.2. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників підприємств, організацій і установ, окремих громадян. За нез’явлення на засідання постійних комісій, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, вказані особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

 

2.2.3. Вимагати присутності осіб, зазначених у п. 2.2.2., на засіданнях сільської ради під час розгляду відповідного питання.

 

2.2.4. Вносити пропозиції щодо порядку денного сесії сільської ради, робити на них доповіді і співдоповіді, визначати доповідачів (співдоповідачів).

2.2.5. Звертатись до сільського голови, органів, які утворюються або затверджуються радою, інших установ, організацій і підприємств, незалежно від форми власності.

Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України „Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”.

 

2.3. Постійні комісії зобов’язані:

 

2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти  рішень до розгляду на сесіях сільської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

 

2.3.2. Періодично і раз на півроку, звітувати перед сільською радою про свою роботу.

 

2.3.3. Своєчасно виконувати доручення сільської ради, сільського голови чи секретаря сільської ради з питань підготовки проектів рішень та організаційної роботи, інформувати раду про хід  їх виконання.

 

2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, в яких містяться пропозиції з тих чи інших питань.

 

2.4. У разі невиконання або неналежного виконання  головами постійних комісій своїх обов’язків, сільська рада може достроково переобрати, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію.

 

РОЗДІЛ 3.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

 

3.2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенняи постійної комісії проводиться закрите засідання.

 

3.3. На відкритому засідання, крім членів комісії, можуть бути присутні запрошені на засідання особи.

 

3.4. Постійні комісії повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виноситься на обговорення не пізніше як за три дні до його початку.

 

3.5. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом голосування (відкритого чи закритого) приймаються:

 

3.5.1. Рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій.

 

3.5.2. Рекомендації за результатами перевірок.

 

3.5.3. Висновки з питань, які вносяться на розгляд сільської ради.

 

3.6. Відкрите голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії.

3.7. На кожному засіданні постійної ведеться протокол. У протоколі вказується:

 

3.7.1. Номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання.

 

3.7.2. Прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні.

 

3.7.3. Порядок денний засідання.

 

3.7.4. Розглянуті питання порядку денного, список депутатів та також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст виступів.

 

3.7.5. Назви документів розглянутих на засіданні комісії або поширених серед членів постійної комісії.

 

3.7.6. Результати голосування з питань порядку денного.

 

3.7.7. Прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 

3.8. До протоколу додаються документи, розглянуті на засіданні, або копії цих документів, прийняті комісією документи і окрема думка членів комісії, які голосували проти або утрималися від голосування, разом із мотивами голосування.

 

3.9. Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

 

3.10. Протоколи засідань постійної комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісією.

 

3.11. Для розгляду на засіданнях постійних комісій питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені представники підприємств, організацій, установ, виконавчих органів ради, автори та ініціатори внесених проектів рішень, консультанти та експерти, фахівці, практики та інші особи, присутність яких на засіданнях визнана необхідною. Постійні комісії забезпечують цих осіб документами, що мають розглядатися на їх засіданні.

 

3.12. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за три дні до засідання, в пистмовій або усній формі повідомити керівників сільської ради, пвдприємств, установ та організації,  присутність яких на засіданнях визнана необхідною, а авторів проектів рішень про час і місце засідання та з питань, що розглядатимуться на ньому. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов’язана прибути на засідання своєчасно.

3.13. Постійна комісія для вивчення питань, що розглядаються на засіданні, для розробки проектів рішень сільської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням вчених та спеціалістів, представників громадськості та призначати їх керівників. Повноваження підготовчих комісій та робочих груп визначаються постійної комісією у кожному випадку окремо.

До складу підготовчих комісій та робочих груп можуть за поданнями постійної комісії входити члени постійної комісії, а також (за її згодою) інші депутати сільської ради, які не є членами цієї комісії, працівники виконавчого апарату сільської ради.

 

3.14. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи скликає голова постіної комісії.

 

3.15. Голова постійної комісії зобов’язаний також скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як одна третина від загального складу членів комісії. В разі коли голова постійної комісії на вимогу її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

3.16. Розклад роботи постійної комісії відповідно до затвердженого комісією плану роботи, з урахуванням доручень сільської ради, сільського голови, вимог членів комісії, стану підготовленості питань до розгляду, не менш як на місячний термін складається головою постійної комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

 

3.17. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням сільської ради чи сільського голови розглядатись постійними комісіями спільно.

Спільні засідання веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності, спільне засідання за згодою постійних комісій можуть вести сільський голова або його заступник.

Висновки, рекомендації і рішення  прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповіднихпостійних комісій. Головування з обговорюваних питань проводиться окремо.

 

3.18. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів. Голова постійної комісії:

3.18.1. Забезпечує складання плану її роботи.

 

3.18.2. Складає розклад роботи постійної комісії.

 

3.18.3. Запрошує, в разі необхідності, фахівців для участі у роботі постійної комісії та робочих груп, нею утворених.

 

3.18.4. Представляє постійну комісію у відносинах з державними органами, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

3.18.5. Підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням.

 

3.18.6. Організовує роботу по виконанню рішень почтійної комісії, інформує її членів про хід її виконання.

 

3.18.7. Звітує сільській раді про роботу постійної комісії та її наслідки, інформує сільську раду про пропозиції постійної комісії щодо питань, розглянутих на її засіданнях.

 

Пропонує кандидатуру на посаду заступника голови постійної комісії.

 

3.18.9. Дає доручення заступнику голови постійної комісії, головам підготовчих комісій, робочих груп, секретареві постійної комісії.

 

3.18.10. Головує на засіданні постійної комісії.

 

3.18.11. Інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

 

3.19. Заступник голови постійної комісії:

 

3.19.1. За дорученням голови постійної комісії виконує окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії.

 

3.19.2. У разі відсутності голови постійної комісії, виконує його оболв’язки.

 

3.19.3. Підписує прийняті комісією висновки та рекомендації.

 

3.20. Секретар постійної комісії:

 

3.20.1. Бере участь у складанні плану роботи комісії та розкладу засідань постійної комісії.

 

3.20.2. Контролює ведення діловодства постійної комісії, веде протоколи її засідань та підписує їх разом з головою постійної комісії.

 

3.20.3. Підписує прийняті комісією висновки та рекомендації.

 

3.20.4. Веде облік засідань постійної комісії та присутніх на її засіданнях.

 

3.20.5. Контролює виконання плану роботи, рішень постійної комісії та забезпечення її членів необхідними документами і матералами.

 

3.21. Члени постійної комісії зобо’язані:

 

3.21.1. Бути присутніми на засіданнях та брати участь у роботі постійних комісій, до складу яких вони входять.

 

3.21.2. Дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій.

 

3.21.3. Виконувати доручення голови постійної комісії, його заступника, а також доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

 

3.22. Члени постійної комісії мають право:

 

3.22.1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, висновків, пропозицій, прийнятті рішень постійною комісією та підготовці проектів рішень сільської ради. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

 

3.22.2. Викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

 

РОЗДІЛ 4.

ВИМОГА ЩОДО РЕКОМЕНДАЦІЙ І ВИСНОВКІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

4.1. Постійні комісії подають на розгляд сільської ради свої висновки, рекомендації та підготовлені ними проекти рішень. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим регламентом сільської ради та цим Положенням.

 

4.2. Висновок постійної комісії щодо нагляду і контролю за діяльністю виконавчих органів ради або посадової особи повинен:

 

4.2.1. Містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, із зазначенням фактіа, які це підтверджують.

 

4.2.2. Складатись з мотивувальної і результативної частини, має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійних комісій, присутніх на засіданні, а також прізвище, посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.

 

4.2.3. Містити чітко сформульовані результативні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її із займаної посади постійна комісія зобов’язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного рішення, якщо вирішення цього питання належить до компетенції сільської ради.

 

4.2.4. Визначити заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організацій цих заходів.

 

 

 

Сільський голова                                                                         Б.В.Свінцицький