Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Додаток №1

Затверджено

Рішенням 4-ої сесії 7-го скликання

Малолисовецької сільської ради

№01-04-07 від 16 лютого 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

1.Загальні положення

 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі Закону України від 24.12.2015 №909 - VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

 

2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості. згідно п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, згідно пп. 266.2.1. п. 266.2. ст. 266 Податкового кодексу України.

3.2. Не є об'єктом оподаткування, згідно пп. 266.2.2. п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и/об’єкти нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій,статути/положення/ яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті,в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними  організаціями добродійні заклади/притулки, інтернати ,лікарні, тощо/,крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

і/ будівлі дошкільних та загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,що використовуються для надання освітніх послуг

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, згідно п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.Пільги від сплати податку:

4.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується   один раз за кожний базовий податковий/звітний/ період/рік/

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

4.4.2. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,громадських об»єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, згідно пп. 266.4.2. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України.

4.5. Не надаються пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб, згідно пп. 266.4.2. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, на:

а) об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затверджений рішенням   сільської ради

б) об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку

5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради залежно від місця розташування та типів таких об»єктів нерухомості у розмірі,   1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  за 1 кв. метр бази оподаткування .

6. Податковий (звітний) період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника, згідно пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  цієї статті   та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті  та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

г) сума податку,обчислена з урахуванням підпунктів «б»  і «в» цього підпункту, розподіляється  контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості

д за наявності у власності платника податку об’єкта/об’єктів/ житлової нерухомості,у тому  числі його частки,що перебуває у власності фізичної та юридичної особи-платника податку,загальна площа якого перевищує 300 кв.м /для квартири/  та/або 500 кв.м /для будинку/,сума податку розрахована  відповідно  до підпунктів «а»- «г» цього підпункту збільшується на 25 000  гривен на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості/його частку /.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості,які перебувають у власності фізичних осіб,здійснюється  контролюючим органом за місцем податкової адреси/місцем реєстрації/ власника такої нерухомості,виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове повідомлення - рішення про сплату  суми податку  надсилаються платнику  податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси/місцем реєстрації/ до 01 липня року,що настає за базовим  податковим/звітним /періодом/роком/

Щодо новоствореного/нововведеного, об’єкта  житлової  або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником ,починаючи з місяця,в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем проживання/реєстрації/для проведення  звірки даних щодо:

- об’єктів  житлової або нежитлової нерухомості,в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку

- розміру загальної площі об’єктів  житлової  або нежитлової нерухомості,що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою зі сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

7.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,а також органи,що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення  податкового/звітного/ кварталу подавати контролюючим органам відомості,необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку,визначеному Кабінетом Міністра  України

7.5 Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем знаходження  об’єкта оподаткування  декларацію за формою,встановленою у порядку,передбаченому статтею 46 цього кодексу,з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально.

Щодо новоствореного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості декларацію юридичною особою-платником податку протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця,в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.Порядок обчислення  сум податку в разі  зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1 У разі переходу  права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до  іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця,в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування,а для нового власника-починаючи з місяця,в якому  виникло право власності

8.2 Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності

9. Порядок та строки сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України

а) фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських  рад за квитанцією про прийняття податків.

9.2. Строки сплати податку

9.2.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується :

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Звільняються від оподаткування

10.1. Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

 

Секретар                                                                                       Г.А.Мельник